Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
newspaper
['nju:zpeipə]
|
danh từ
báo
báo hằng ngày
giấy báo; giấy nhật trình