Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
mountain
['mauntin]
|
danh từ
núi
(nghĩa bóng) núi, đống to
hàng đống vàng
hàng đống nợ
(xem) molehill
đầu voi đuôi chuột