Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
marrowfat
['mærəʊfæt]
|
danh từ
loại đậu hạt to (cũng) marrowfat pea