Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
likeness
['laiknis]
|
danh từ
sự giống nhau, tính tương tự nhau
chân dung
vẽ chân dung ai
vật giống như tạc; người giống như tạc
An giống bố như tạc