Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
landed
['lændid]
|
tính từ
(thuộc) đất đai; có đất
điền sản
địa chủ
tầng lớp quý tộc địa chủ nhỏ
bọn địa chủ ( Anh)