Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
lake
[leik]
|
danh từ
chất màu đỏ tía (chế từ sơn)
(địa lý,địa chất) hồ
bỏ đi ra nơi khác, cút đi