Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kinetic
[ki'netik]
|
tính từ
(thuộc) động lực; do động lực
động năng
nghệ thuật động
(thuộc) động lực học