Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kindness
['kaindnis]
|
danh từ
sự tử tế, sự ân cần; lòng tốt
vì lòng tốt mà làm việc gì
rất tốt đối với ai, rất tử tế đối với ai
xem milk
xem kill