Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
kilo
['ki:lou]
|
danh từ, (viết tắt) của kilogram ; kilometre
ki-lô; ki-lô-gam