Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
interesting
['intristiη]
|
tính từ
làm quan tâm, làm chú ý
một bộ phim thú vị
có thai, có mang