Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
idiom
['idiəm]
|
danh từ
thành ngữ
đặc ngữ
cách biểu diễn, cách diễn đạt (của một nhà văn...)
cách diễn đạt của Sếch-xpia