Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
huge
[hju:dʒ]
|
tính từ
to lớn, đồ sộ, khổng lồ
sai lầm to lớn
một con vật khổng lồ