Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
heroism
['herouizm]
|
danh từ
đức tính anh hùng, cử chỉ anh hùng; thái độ anh hùng
chủ nghĩa anh hùng
chủ nghĩa anh hùng cách mạng