Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
gunshot
['gʌn∫ɔt]
|
danh từ
phát súng
tầm súng, tầm bắn
trong tầm bắn
ngoài tầm súng