Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
glean
[gli:n]
|
ngoại động từ
mót
mót lúa
(nghĩa bóng) lượm lặt
lượm lặt tin tức