Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fulfil
[ful'fil]
|
Cách viết khác : fulfill [ful'fil]
ngoại động từ
thực hiện, hoàn thành, làm trọn (nhiệm vụ...)
thực hiện nguyện vọng của mình
thi hành
thi hành một mệnh lệnh
đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích)
phát huy hết năng lực bản thân