Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fry
[frai]
|
danh từ
cá hồi hai năm
thịt rán
ngoại động từ
rán, chiên
xem fish