Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
flown
[floun]
|
tính từ
(từ cổ,nghĩa cổ) căng ra, phình ra, phồng ra
đầy láo xược
động tính từ quá khứ của fly
Từ liên quan
fly