Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fixed
[fikst]
|
tính từ
đứng yên, bất động, cố định
định tinh
chốt kiểm tra cố định (nơi cảnh sát luôn có mặt)
tài sản cố định
chi phí cố định
được bố trí trước
một cuộc đấu quyền Anh đã được bố trí trước (cho ai thắng)