Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fiscal
[fiskəl]
|
tính từ
(thuộc) công khố; (thuộc) tài chính
năm tài chính (cũng) financial year
chính sách tài chính của chính phủ
danh từ
viên chức tư pháp (ở một số nước Châu-âu)
( Ê-cốt) (pháp lý) biện lý