Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
fighting
['faitiη]
|
danh từ
sự chiến đấu, sự đấu tranh, sự giao chiến
cơ hội ngàn vàng
lời thách đấu, lời khiêu chiến