Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
factory
['fæktəri]
|
danh từ
nhà máy, xí nghiệp, xưởng
tàu chế biến hải sản
xí nghiệp chăn nuôi
(sử học) đại lý ở nước ngoài (của một số hãng buôn))