Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
existing
[eg'zistiη]
|
tính từ
hiện tại; hiện tồn; hiện hành; hiện nay
tình hình sự việc hiện tại