Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
exigent
['eksidʒənt]
|
tính từ
cấp bách, khẩn cấp, cấp thiết
một loạt tình huống khẩn cấp
hay đòi hỏi, đòi hỏi quá đáng
một ông chủ khó tính (đòi hỏi đủ thứ)