Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
execution
[,eksi'kju:∫n]
|
danh từ
sự thực hiện, sự thi hành, sự thừa hành, sự chấp hành
sự thể hiện; sự biểu diễn (bản nhạc...)
(pháp lý) sự làm thủ tục để cho có giá trị (hiệp ước, giao kèo...)
sự hành hình, sự thi hành án tử hình
sức phá hoại, sức tàn phá, sức mê hoặc
gây tàn phá; (nghĩa bóng) làm chết mê chết mệt