Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
everything
['evriθiη]
|
đại từ
mọi vật; tất cả mọi thứ
mọi thứ đều đã bị phá hủy cả
cái quan trọng bậc nhất, điều quan trọng bậc nhất
Không ít người xem tiền là cái quan trọng bậc nhất