Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ever so/ever such (a)
|
thành ngữ
thật là; hết sức
ông ta giàu thật là giàu
thật là một người đẹp trai