Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ever since
|
thành ngữ
ever since (...)
liên tục từ một thời điểm cụ thể; suốt từ đó
liên tục kể từ khi tôi còn đi học