Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ever and anon
|
thành ngữ
vài lần với khoảng cách thời gian đều nhau; thỉnh thoảng