Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
evening
[i':vniη]
|
danh từ
buổi chiều, buổi tối, tối đêm
một tối hoà nhạc, một đêm hoà nhạc
(nghĩa bóng) lúc xế bóng