Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
election
[i'lek∫n]
|
danh từ
sự bầu cử; cuộc tuyển cử
cuộc tổng tuyển cử
cuộc bầu cử tổng thống
(tôn giáo) sự chọn lên thiên đường