Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ebony
['ebəni]
|
danh từ
gỗ mun
tính từ
bằng gỗ mun
đen như gỗ mun
Từ liên quan
black ebon key wood