Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
disagreement
[,disə'gri:mənt]
|
danh từ
sự khác nhau, sự không giống nhau
sự không hợp, sự không thích hợp
sự bất đồng, sự không đồng ý kiến
không đồng ý kiến với ai
sự bất hoà