Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
demanding
[di'mɑ:ndiη]
|
tính từ
đòi hỏi khắt khe
một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng
một ông chủ khắt khe