Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
definite
['definit]
|
tính từ
xác đinh, định rõ
thời điểm xác định
rõ ràng
câu trả lời rõ ràng
(ngôn ngữ học) hạn định
mạo từ hạn định