Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
consequence
['kɔnsikwəns]
|
danh từ
hậu quả, kết quả
chịu hậu quả của việc gì
do kết quả của điều gì
(toán học) hệ quả
tầm quan trọng, tính trọng đại
cái đó không có gì quan trọng; cái đó chả thành vấn đề
người tai mắt, người có vai vế, người có địa vị cao
vì thế, vậy thì, như vậy thì