Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
ceiling
['si:liη]
|
danh từ
trần nhà
(hàng không) độ cao tối đa (của một máy bay)
giá cao nhất; bậc lương cao nhất
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nổi giận, tức giận