Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
calculation
[,kælkju'lei∫n]
|
danh từ
(kết quả của) sự tính toán
sai lầm trong cách tính toán; tính nhầm
sự cân nhắc, sự trù liệu
sau khi cân nhắc kỹ, họ đã giao cho anh ta làm việc đó