Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
bursting
[bə,stiη]
|
tính từ
ngập tràn
vui sướng tràn ngập
thiết tha vô cùng
Tôi thiết tha vô cùng muốn bảo anh
mót đi tiểu
danh từ
việc làm nổ; việc nổ
việc bắn liên tục