Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
broom
[bru:m]
|
danh từ
(thực vật học) cây đậu chổi
cái chổi
thủ trưởng mới (hăm hở muốn quét sạch ngay những thói lạm dụng của cơ quan); tân quan tân chính sách