Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
blackmail
['blækmeil]
|
danh từ
sự hăm doạ để tống tiền
tiền lấy được do hăm doạ
ngoại động từ
hăm doạ để làm tiền
tống tiền