Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
birch
[bə:t∫]
|
danh từ
giống cây cáng lò, giống cây bu-lô
gỗ bu-lô
cái roi (bằng cành bu-lô)
ngoại động từ
quất bằng roi
Từ liên quan
branch rod stick tree wood