Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
banns
[bænz]
|
danh từ số nhiều
sự công bố hôn nhân ở nhà thờ
thông báo hôn nhân ở nhà thờ