Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
banking
['bæηkiη]
|
danh từ
nghiệp vụ điều hành ngân hàng; ngành ngân hàng
cô ta làm trong ngành ngân hàng