Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
arithmetical
[,æriθ'metikəl]
|
Cách viết khác : arithmetic [,æriθ'metik]
tính từ
(thuộc) số học
chuỗi số học
cộng
cấp số cộng
trung bình cộng