Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
apace
[ə'peis]
|
phó từ
nhanh chóng, mau lẹ
tin dữ lan nhanh