Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
pope
[poup]
|
danh từ
Giáo hoàng; giáo trưởng
(nghĩa bóng) người ra vẻ không bao giờ có thể sai lầm, người cố chấp
nhân mỡ béo ở đùi cừu
chổi tròn cán dài
xem nose
danh từ (như) poop
bẹn, vùng bẹn
đánh vào bẹn ai
ngoại động từ (như) poop
đánh vào bẹn (ai)