Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Mrs
['misiz]
|
danh hiệu chỉ một phụ nữ đã có chồng; bà ( mistress )
Mrs Brown
Bà Brown