Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
Mr
['mistə]
|
danh hiệu chỉ một người đàn ông; ông ( mister )
Mr Brown
Ông Brown
Ông chủ tịch
Ngài Tổng thống