Từ điển
Dịch văn bản
 
Từ điển Anh - Việt
Tra từ
Hỏi đáp nhanh
 
 
 
Kết quả
Vietgle Tra từ
Từ điển Anh - Việt
dickens
['dikinz]
|
danh từ
(thông tục), ma, quỷ
cậu đến đó làm cái quỷ gì?